Home Ponuka Paganini zo Slatiny

Autor projektu: Michal Budinsk

Prprava: Roman Malatinec

Projekcia: Martin Chabada

Zvukov ria: Milan Hron?ek

?inkujci: S?UK ?udov hudba, Temperament Cimbal Orchestra, Viliam Didi, Jozef Martinsk,Igor Danihel,

Rbert Gapar, Miroslav Potfaj, a?al...

Hostia: Heda Melicherov, Milan Krio, Jn Kulich, Jn Petrenka...

Stru?n popis: Rinaldo Olh je neoddelite?nou s?as?ou hudobnej kultry druhej polovici 20. storo?ia. Jeho hus?ov virtuozita presiahla hranice ?udovej tvorby. Stal sa poslom tylizovanho folklru, kde presiahol svojich s?asnkov omnoho generci, no napriek tomu nem ani vlastn hrob. Rinaldo Olh sa narodil 13. janura 1929 voZvolenskej Slatine. Hre na husliach sa za?al u?i? od svojho otca apna u?ite?a Jliusa Kon?eka vo Zvolene. Od roku 1949 bol ?lenom S?UK-u, kde smalmi prestvkami dovedna psobil 32 rokov. Zo S?UK-om absolvoval stovky vystpen po domcej azahrani?nej scne. ?inkoval pribline v60 krajinch sveta, podie?al sa na hudobnch programoch abol neodmyslite?nou s?as?ou aoporou tohto telesa. V auguste roku 1953 sa z?astnil IV. Svetovho festivalu mldee atudentstva vBukureti, kde dostal bronzov cenu. Vrozpt rokov1971 a 1975 psob v?eskoslovenskom rozhlase vBratislave ako vedci ?udovej hudby, kde nahral nespo?etn mnostvo svojich virtuznych skladieb. Prve tieto skladby sa snaia oivi? jeho nasledovnci vprograme, ktor mu bude venovan vDivadle Jozefa Gregora Tajovskho vo Zvolene pod nzvom Paganini zo Slatiny. Spomienkov koncert, zachytva fragmenty ivota od narodenia cez najv?iu slvu a po neprosn osud hus?ovho gnia. Hudobn diela akmi s Borovka, Na Myjave, Salancka, Pod Po?anou, ako aj nenahrat anezverejnen nhrvky Hrochotsk aTri obrzky zPodpo?ania bud znie? vpodan hus?ovch interpretov Miroslava Potfaja, Viliama Didia, Richarda Baroa, Michala O?apku, Juraja Stieranku vsprievode Temperament Cimbal Orchestra, ako aj Zuzany Pokornej s ?udovou hudbou S?UK-u. Ucti? pamiatku si prdu aj mnoh znmi spevci Milan Krio, Igor Danihel, Jn Petrenka, Jn Palovi?, Jozef Martinsk, ale aj mnoho ?alch. Rinaldo Olh dodnes nem ani nhrobn kame? ajeho prianie, aby bol pochovan vrodnej obci sa nesplnilo. Dfam, e program, bude aspo? nejakou spomienkou na jeho vnimo?n muzikantsk poslanie aimpulzom pre kompetentnch, aby Rinaldove Olhove pozostatky sa dostali do rodnej obci, ktor tak ve?mi miloval. V tomto roku sa uskuto?n jubilejn 5.ro?nk s?ae primov ocenu Rinalda Olha azapli? si svie?ku pri jeho hrobe azaspomna? na jeho ve?k muzikantsk srdce, by bolo tm najv?m prianm kadho zns, ktor tohto velikna obdivovali a poznali.

Reklamný panel
Reklamný panel

Anketa

Ktor z naich vydanch CD sa Vm najviac p?i?