Home O ns Michal O?apka

Michal O?apka

 

promo fotoMichal O?apka sa narodil 25. 1. 1987 vo Zvolene. Ete pred nstupom na Zkladn kolu vo Vg?ai za?al navtevova? hodiny hry na zobcov flautu uAntona Budinskho. Vroku 1995 za?al chodi? do triedy pna Ondreja Molotu vo Vg?ai, vtedajej pobo?ky ZU Detva. Vtom ?ase sa vyformovala Detsk ?udov hudba Vg?ask ?alia, ktorej bol ?lenom. Po skon?en zkladnej koly nastpil na Gymnzium vDetve, pri?om tudoval druh cyklus ZU, no u vtriede pna Romana Berkyho. Put avborn vz?ahy zdetstva medzi ?lenmi Vg?askej ?alie mali za nsledok pokra?ovanie tejto kapely ato aj napriek tomu, e kad tudoval na inej kole. Vsledkom dobrch vz?ahov aspoluprce bolo CD tejto hudby srovnomennm nzvom Vg?ask ?alia. Postupn psobenie stmito, ale aj inmi muzikantmi v ?om vzbudilo tbu zdokona?ova? sa vhre na husliach a preto som sa po dvoch rokoch rozhodol prerui? tdium na gymnziu anastpil na Konzervatrium Jna Levoslava Bellu, do hus?ovej triedy Mgr. Art. R. Karvaya. Neskr sa dostal do triedy MgA. J. Ju?ka, jednho zo zakladate?ov Trvn?kovho kvarteta. Prve na popud tohto pedagga sa stal ?lenom sl?ikovho kvarteta One To Three Quartett, sktorm vaprli roku 2007 zskal 2. miesto na s?ai slovenskch konzervatri.

Aj napriek prehlbujcemu vz?ahu ku klasickej hudbe ostal vern aj ?udovej hudbe. Stal sa externm ?lenom profesionlneho reprezenta?nho telesa OS SR, VFS Jnok, kde sa zoznmil s?almi skvelmi hudobnkmi. Prve sniektormi znich a sbvalmi ?lenmi Vg?askej ?alie (Michal Budinsk, Slavomr urina) sa stal zakladate?om spenej formcie Temperament Cimbal Orchestra. S tmto telesom sa venuj interpretci folklru rznych eurpskych nrodov vzaujmavch,netradi?nch pravch.Po maturite na Konzervatriu J. L. Bellu nastpil na Fakultu mzickch umen Akadmie Umen vBanskej Bystrici, kde vytudoval hru na husliach uMgr. Art. Petra Stren?ika.

Okrem spomnanch aktivt bol externm ?lenom orchestra ttnej opery v Banskej Bystrici a ?inkuje aj vrznych komornch orchestroch atelesch ako hr? na husle. Vroku 2010 bol osloven ku spoluprci s ?udovm orchestrom S?UK-u. Taktie je vyh?advan tdiov hudobnk. Nahral nieko?ko CD srznymi ?udovmi hudbami atelesami.

Zoznam nahratch CD: Vg?ask ?alia, Vianoce 2000, AvRejdovej (O. Molota, M. Brdrska), Hore na Budinej (O. Molota, M. Gbor), Vrchrske prsty a Sboj primov (Vrchrsky orchester J. Pecnka), Genercie Podpo?ania, Piesne Reginov, Vianoce vDetve ( ?.H. J. Hazlingera), Cez Podzm?ok te?ie bystr vodi?ka (O.Molota), Ke? som iiel popod chotr(O.Molota), FS Bystrina, Na potulkch(Temperament Cimbal Orchestra),Vrchrska piese? (Roman Malatinec a muziky z Podpo?ania), Jaroslav Harazin a Temperament Cimbal Orchestra.
mo
Reklamný panel
Reklamný panel

Anketa

Ktor z naich vydanch CD sa Vm najviac p?i?